Algemene voorwaarden “Productfotografie”

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden “Productfotografie”

Wilbrefotografie te Zeist, Nederland 15-03-17

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere
werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd,
zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Wilbrefotografie en
een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten,
ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.
3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Wilbrefotografie heeft het recht
om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De
offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Wilbrefotografie gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal
Wilbrefotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Wilbrefotografie
onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare
opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan
worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Wilbrefotografie in rekening gebracht, (ii) hetgeen in
voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals
die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte
van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Wilbrefotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor
vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van Wilbrefotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij
niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante
redenen heeft afgewezen en aan Wilbrefotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als
bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan Wilbrefotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan
Wilbrefotografie heeft verstrekt.
5.4 Indien Wilbrefotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft
ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen
met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of
meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten
ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
Wederpartij enige uitstaande factuur van Wilbrefotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet
geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met
Wilbrefotografie dan ook.
6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten
blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Wilbrefotografie na een opgave van de
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door
Wilbrefotografie aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van
de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij.
Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde
vergoeding, na facturering aan Wilbrefotografie voldoen.
7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening
een bewijsexemplaar van de publicatie aan Wilbrefotografie te doen toekomen.
8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Wilbrefotografie zijn bedrijf uitoefent. Verzonden
Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat
de Beelddragers door Wilbrefotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide
partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Wilbrefotografie vastgesteld.
8.4 Indien Wilbrefotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft
Wilbrefotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te
verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk
worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Wilbrefotografie te worden
medegedeeld. Wilbrefotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd
werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze
onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retourenring aan Wilbrefotografie zorg te
dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van
Wilbrefotografie.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze
onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het
niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht Wilbrefotografie.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Wilbrefotografie
is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade
die Wilbrefotografie hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Wilbrefotografie.De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht
van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de
Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt,
dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden
behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Wilbrefotografie
hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden
Beelddragers aan Wilbrefotografie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan
ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en
ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.
12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Wilbrefotografie zich jegens de Wederpartij
verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van
Wilbrefotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Wilbrefotografie aan de
Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of
bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van
werkzaamheden door Wilbrefotografie overeenkomstig de offerte.
12.3 Wilbrefotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering
van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Wilbrefotografie
slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan Wilbrefotografie is geretourneerd.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan
ook en om welke reden dan ook, heeft Wilbrefotografie recht op de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Wilbrefotografie volledig vrij in de keuze van de
toeleveranciers en derden met wie Wilbrefotografie werkt om tot uitvoering van de
opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, visagisten en stylisten.
13. Internet
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorg dragen dat de
afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600
pixels.
13,2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins
– dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het
overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk
wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal Wilbrefotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van
haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn
dan zal hij deze aan Wilbrefotografie verstrekken.
14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Wilbrefotografie.
15. Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend
schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door
Wilbrefotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende
factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan
het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals
partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Wilbrefotografie, hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of
omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn
opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs
voortvloeien.
15.4 Indien door Wilbrefotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
16. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht van Wilbrefotografie.
17.2 Bij inbreuk komt Wilbrefotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door
Wilbrefotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik,
zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht
op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).
18. Naamsvermelding
18.1 De naam van Wilbrefotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld,
of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Wilbrefotografie een vergoeding toe van tenminste
100% van de door Wilbrefotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe
en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te
verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van
Wilbrefotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën
is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door
Wilbrefotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij
om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.
19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te
allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Wilbrefotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Wilbrefotografie een vergoeding toe van
tenminste 100% van de door Wilbrefotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle
directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen
verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere
rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Wilbrefotografie van alle aanspraken te dier zake.
20.2 Wilbrefotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel
bedoelde personen.
21. Aansprakelijkheid Wilbrefotografie
Wilbrefotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Wilbrefotografie of door hem ingeschakelde
personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel,
indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering
feitelijk uitgekeerde somma.
22. Faillissement/surseance
Zowel Wilbrefotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van
de Wederpartij heeft Wilbrefotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een
rechtsbetrekking tussen Wilbrefotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.